Beleid omtrent het Corona virus

19-03-2020

Second Home Kinderopvang heeft beleid opgesteld met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19). Hieronder volgen onderwerpen waar door ouders vragen over zijn gesteld en waarover Second Home Kinderopvang ouders graag nader wil informeren. We zijn ons ervan bewust dat bij het schrijven van dit beleid er mogelijk alweer andere maatregelen getroffen worden met betrekking tot het Coronavirus. Door bronnen als het RIVM en de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten te houden, zorgt Second Home Kinderopvang ervoor dat belangrijke zaken in dit beleidsdocument worden toegevoegd dan wel worden aangepast op basis van de laatste maatregelen en richtlijnen opgesteld door RIVM of de GGD. We gaan een onzekere tijd tegemoet, waarin we niet kunnen overzien wat er nog op ons afkomt. In de komende periode zal de werkelijkheid ons gaan vertellen waar we tegenaan gaan lopen en zal er een beroep gedaan worden op onze creativiteit en flexibiliteit (bijv. t.a.v. opvang aantal kinderen, wel/niet sluiten locaties, inzet van personeel, etc.).

Huidige situatie en omstandigheden
De Nederlandse overheid heeft besloten dat alle scholen en kinderopvangen gesloten moeten worden in de periode van 16 maart 2020 tot (in ieder geval) 6 april 2020. Al onze vestigingen zijn open voor kinderen waarvan ouders werken in vitale beroepsgroepen. Een lijst van vitale beroepsgroepen is opgesteld door de Rijksoverheid en online voor ouders inzichtelijk. Voor ouders waarvan een van beiden werkzaam is in een vitale beroepsgroep, maar de andere ouder niet, geldt het dringende verzoek de kinderen thuis op te vangen. Wanneer dit echt niet lukt, zal Second Home Kinderopvang ook opvang bieden aan deze kinderen. Second Home Kinderopvang vraagt ouders in deze situatie om contact op te nemen met het hoofdkantoor, zodat per kind bekeken kan worden hoe de opvang eruit komt te zien. Deze informatie is op 16 maart 2020 per mail reeds aan alle ouders gecommuniceerd.

Voor alle andere ouders in niet-vitale beroepen geldt dat Second Home Kinderopvang voor hen is gesloten en de kinderen niet worden opgevangen (van 16 maart tot 6 april).

In de huidige situatie zien wij dat er bij ouders de vraag leeft of zij nog wel moeten betalen voor kinderopvang, nu zij hun kind verplicht thuis moeten houden. Second Home Kinderopvang volgt hierin de richtlijnen van de Brancheorganisatie Kinderopvang. In een brief opgesteld op 16 maart 2020 stellen zij het volgende: “Ouders wordt gevraagd de factuur gewoon te betalen (ook de kinderopvangtoeslag blijft bestaan). Momenteel kan de kinderopvang daardoor een sleutelrol vervullen in het verzorgen van opvang voor ouders die werken in de ‘cruciale beroepsgroepen.’ Wij zijn op dit moment in gesprek met het ministerie van SZW om te bekijken hoe ouders mogelijk gecompenseerd kunnen worden voor de eigen bijdrage die zij betalen voor kinderopvang.” Voor ouders van Second Home Kinderopvang betekent dit dat alle ingeschreven ouders blijven betalen voor de dagen die zij ook afnemen bij Second Home Kinderopvang. Mocht hier verandering in komen, zal ‘t Zonnehoekje dit naar ouders toe communiceren.

Wat doen wij bij zieke kinderen en/of ziek personeel
Wanneer een kind milde gezondheidsklachten vertoont, zoals: neusverkoudheid, keelpijn, licht hoesten of koorts, wordt  het kind de opvang geweigerd (ook wanneer ouders werkzaam zijn binnen de vitale beroepsgroep). Krijgt een kind dat wordt opgevangen bij Second Home Kinderopvang gedurende de dag een van bovenstaande milde gezondheidsklachten, worden ouders benaderd en zullen zij hun kind moeten komen ophalen. Pas wanneer een kind 24 uur klachtenvrij is, is hij/zij weer welkom bij Second Home Kinderopvang. Verergeren de klachten: dan wordt ouders verzocht contact op te nemen met de huisarts. Hierin volgen wij de laatste richtlijnen van het RIVM.
Ook personeel dat bovenstaande milde gezondheidsklachten heeft, zal thuisblijven of door leidinggevende(n) naar huis worden gestuurd. Een collega mag weer komen werken als hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Dit is geheel volgens de laatste richtlijnen van het RIVM.

Second Home Kinderopvang hoopt hiermee besmetting van het Coronavirus tegen te gaan, om zo de kwetsbaren in de samenleving (ouderen en andere risicogroepen) te beschermen.

Extra maatregelen omtrent de hygiëne
Op maandag 16 en dinsdag 17 maart 2020 zijn alle pedagogisch medewerkers volgens rooster verschenen op de verschillende locaties van Second Home Kinderopvang. Zij hebben met man en macht gewerkt om alles op de locaties te desinfecteren, denk hierbij aan: al het speelgoed, knuffels, kleden, keuken, bedjes, kantoor (mits aanwezig), etc.

Verder volgen wij de richtlijnen van het RIVM als het gaat om de hygiëne en hanteren wij zelf hygiëne richtlijnen op de locaties om besmetting tegen te gaan. Deze luiden als volgt:

●        Was je handen regelmatig;

●        Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;

●        Gebruik papieren zakdoekje;

●        Geen handen schudden;

●        Deurklinken worden dagelijks schoongemaakt op de groep waar kinderen worden opgevangen;

●        Groepen waar kinderen worden opgevangen worden na goed schoongemaakt (tafels, stoeltjes, etc.)

●        De kinderen die worden opgevangen eten uit eigen bakjes.

Vooralsnog wordt door het RIVM het gebruik van mondkapjes en handschoentjes alleen verplicht bij medisch personeel. Second Home Kinderopvang zal zijn medewerkers dan ook niet verplichten tot het dragen van een mondkapje of handschoentjes. Mocht dit in de komende periode veranderen, zal Second Home Kinderopvang zorgdragen voor extra hygiëne materialen. Second Home Kinderopvang zal wel zorgen dat er op iedere locatie voldoende handzeep en voldoende desinfecterende schoonmaakmiddelen aanwezig zijn, zodat pedagogisch medewerkers er zorg voor kunnen dragen dat de groepen gedesinfecteerd blijven en de kinderen en zijzelf veelvuldig handen kunnen wassen.

Door het volgen van bovenstaande richtlijnen willen we de risico’s op besmetting van het coronavirus zo klein als mogelijk houden. 

Mogelijke sluiting en samenvoeging van locaties en/of groepen
Momenteel brengen wij in kaart hoeveel kinderen recht hebben op opvang bij Second Home Kinderopvang. De komende weken zal bekeken worden hoeveel van die kinderen daadwerkelijk op de opvang komen. In het geval dat op een locatie één kind opgevangen wordt, kan Second Home Kinderopvang onderzoeken of dit kind ook op een andere locatie van Second Home Kinderopvang opgevangen kan worden. Redenen hiervoor zijn: op die manier kan het kind samen blijven spelen met andere kinderen, wordt er rekening gehouden met mogelijk verspreiding van het coronavirus, omdat er minder groepen open zijn en kan er door de pedagogisch medewerkers beter aan bovenstaande hygiëne richtlijnen worden voldaan (omdat er minder groepen gedesinfecteerd hoeven te worden).  

Hierover wordt altijd contact gelegd met de ouders van het kind om toestemming vragen (een ouder geeft hiervoor schriftelijk toestemming voor de periode van 16 maart t/m 6 april 2020).

Per vestiging houdt dit vooralsnog het volgende in:


● Vestiging WaterVilla KDV en BSO: Deze vestiging blijft open voor kinderen met ouders uit vitale beroepsgroepen. De kinderen van 0-4 jaar zullen worden opgevangen op de Walvisjesgroep en 4 t/m 12 jaar worden opgevangen op de Orkagroep. Vooralsnog zullen wij niet meer dan de maximale groepsgrootte van 10 kinderen opvangen. Voor sommige kinderen betekent dit dat zij niet opgevangen worden op de stamgroep. Dit doen wij zodat er geen kinderen zijn die gedwongen zijn om alleen te spelen en daarnaast om besmettingsgevaar tegen te gaan (minder leidsters worden ingezet, één groep is gemakkelijker te desinfecteren). Ouders zullen door ons hiervan op de hoogte worden gebracht. Toezicht zal gehouden worden door een pedagogisch medewerker (wij houden hierbij rekening met de afspraken omtrent het LKR).

● Vestiging Het Spectrum BSO: Deze vestiging sluit de deuren. Er zijn kinderen van ouders uit vitale beroepsgroepen die echter wel opvang nodig hebben. In samenspraak met ouders (toestemmingsformulieren zijn getekend) worden deze kinderen opgevangen op Vestiging WaterVilla.

Vestiging Picasso KDV en BSO: Deze vestiging blijft open voor kinderen met ouders uit vitale beroepsgroepen. De kinderen van 0 t/m 3 jaar worden op de Boefjesgroep opgevangen en kinderen 4 t/m 12 jaar zullen worden opgevangen op de groep Da Vincigroep. Vooralsnog zullen wij niet meer dan de maximale groepsgrootte van 10 kinderen opvangen. Voor sommige kinderen betekent dit dat zij niet opgevangen worden op de stamgroep. Dit doen wij zodat er geen kinderen zijn die gedwongen zijn om alleen te spelen en daarnaast om besmettingsgevaar tegen te gaan (minder leidsters worden ingezet, één groep is gemakkelijker te desinfecteren). Ouders zullen door ons hiervan op de hoogte worden gebracht. Toezicht zal gehouden worden door een pedagogisch medewerker (wij houden hierbij rekening met de afspraken omtrent het LKR).

Vestiging Bikkels BSO: Deze vestiging sluit de deuren. Er zijn kinderen van ouders uit vitale beroepsgroepen die echter wel opvang nodig hebben. In samenspraak met ouders (toestemmingsformulieren zijn getekend) worden deze kinderen opgevangen op Vestiging Picasso.

Vestiging Bora Bora BSO: Deze vestiging sluit de deuren. Er zijn kinderen van ouders uit vitale beroepsgroepen die echter wel opvang nodig hebben. In samenspraak met ouders (toestemmingsformulieren zijn getekend) worden deze kinderen opgevangen op Vestiging Madagascar.

● Vestiging Madagascar KDV: Deze vestiging blijft open voor kinderen met ouders uit vitale beroepsgroepen. De kinderen van 0-3 jaar zullen worden opgevangen op de Tijgertjesgroep en de kinderen 4 t/m/ 12 jaar op de Zebragroep waar zij altijd al worden opgevangen. 

Vestiging Babbelz VVE: Gesloten

In de komende periode wordt per week bekeken welke kinderen daadwerkelijk opgevangen worden. Het zal voorkomen dat kinderen van ouders met vitale beroepen toch thuis worden opgevangen, waardoor er mogelijk vestigingen alsnog dagen moeten sluiten. Het kan ook zijn dat er meer kinderen opvang nodig hebben, waardoor vestigingen mogelijk toch open zullen gaan. We zullen de komende periode hierover in contact blijven met de ouders die nog opvang van ons ontvangen. Dit zal via de mail, telefonisch of (nieuwsbrief) gebeuren.

T.a.v. de coaching van de medewerkers Sinds januari 2019 heeft iedere pedagogisch medewerker recht op coaching vanuit een pedagogisch coach. Met de uitbraak van het coronavirus en om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden, heeft Second Home Kinderopvang besloten de coaching digitaal te laten verlopen. Dit betekent dat popgesprekken en intervisie bijeenkomsten worden gevoerd door middel van videobellen (whatsapp/skype) en observaties zullen gedaan worden aan de hand van de door pedagogisch medewerkers ingestuurde video's van activiteiten met de kinderen die wel worden opgevangen.

Tot slot 

Alle maatregelen die getroffen worden door de overheid, worden getroffen om ouderen en andere mensen met een verhoogd risico op besmetting te beschermen. We doen een beroep op een ieders verantwoordelijkheid voor dit grotere geheel. Ook zal er de komende periode nog een hoop op ons, de medewerkers van de kinderopvang, en op u als ouder afkomen. Laten we goed blijven samenwerken met elkaar, om de opvang voor de kinderen zo verantwoord mogelijk te laten plaatsvinden. Bel of mail ons als u vragen heeft of het ergens mee oneens bent, zodat we samen met u naar creatieve oplossingen kunnen kijken.

Voor wat betreft de ouders uit de niet vitale beroepsgroepen: deze maatregelen zijn van tijdelijke aard. We hopen dat we het coronavirus snel de baas zijn, zodat wij ook uw kinderen weer een veilig en verantwoord onderkomen kunnen bieden.

 

Met vriendelijke groet,

Team Second Home Kinderopvang