Ruildagen


Doel ruildagen: De gelegenheid bieden aan de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die opvang genieten bij Second Home Kinderopvang, om (binnen de contractduur) gebruik te maken van een zogenaamde ruildag. Deze ruildag maakt het mogelijk om en reguliere opvangdag te ruilen tegen een andere dag.

  Ouders kunnen kosteloos hun vaste opvangdag ruilen tegen een ander dag mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Ruildagen kunnen alleen plaatsvinden in dezelfde maand
 • Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de aangevraagde ruildag(deel) nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is;
 • Ruilen van dagen, waarop de opvangvoorziening niet geopend is (zoals nationale feestdagen en extra sluitingsdagen) is niet mogelijk;
 • Ruilen van ziektedagen is niet mogelijk met andere dagen.
 • De aanvraag om te ruilen dient door middel van het “aanvraagformulier ruilen” ingediend te worden vòòrdat het ruilen plaats vindt;
 • Het ingevulde “aanvraagformulier ruilen” dient ingeleverd te worden bij de groepsleiding;
 • De groepsleiding kan pas bekijken of de ruil mogelijk is op het moment dat het rooster voor de desbetreffende maand is vastgesteld ( twee weken voor start van maand is het rooster voor die maand bekend dus rooster december is medio november bekend);
 • De groepsleiding deelt vervolgens aan de ouder mede of de ruil wel of niet mogelijk is;
 • Een extra dag en een ruildag is een service, geen recht.